Standard for produktkoder, driftsgreinkoder og kontoplan for norsk landbruk

NIBIO utvikler og vedlikeholder i samarbeid med Landbrukets Dataflyt standarder for produktkoder for norske landbruksprodukter, koder for ulike driftsgreiner i norsk landbruksproduksjon og kontoplan for landbruksregnskap.

Kodesystemet skal dekke flere behov:

 1. Analyser og planlegging (beslutningstøtte) for den enkelte bonde
 2. Behovet for nok detaljering til forskning
 3. Offentlig rapportering
 4. Automatisk kontering i landbruksregnskap. Dette gjøres ved å koble produktkoder og kontoplan.

Landbrukets Dataflyt SA og deres brukere benytter kodestandardene igjennom IKT-infrastrukturløsningen Dataflyt. Der er det og utviklet en egen løsning, «Landbrukets kodesystem», som sikrer at kodestandardene også i praktisk bruk bidrar til standardisering innenfor ovenfor nevnte formål/behov, bl.a. i forhold til automatisk kontering av landbruksregnskap. Denne løsningen og brukerne av Dataflyt bidrar også med konkrete innspill til videreutvikling og vedlikehold av kodeverket.

Etter hvert som arbeidet med Dataflyt har utviklet seg har kodesystemet endret seg. Behov og ønsker for hvilke varer og tjenester som trenger koder er fortsatt ikke dekket. Kodesystemet vil derfor komme til å vokse en god del etter hvert som flere varetyper tas inn i systemet. Foreløpig er det først og fremst produkter som bonden selger (avregninger) som er dekket. I tillegg er det meste av bulkvare som bonden kjøper (faktura) dekket, slik som gjødsel og kraftfôr. Den delen som omhandler «innkjøpte varer» vil bli vesentlig utvidet etter hvert. Kodesystemet er fleksibelt bygd opp slik at det skal kunne utvides etter behov.

Alle arkene i regnearkene er utstyrt med egne knapper og rullebokser slik at en kan begrense det en vil se. Noen knapper er bare til internt bruk for de som jobber med kodene, disse er koblet fra.

Kodesystemet består i dag av 3 hovedområder:

 1. Produktkoder
 2. Driftsgreinkoder
 3. Kontoplan

Det er en forutsetning at avregninger og fakturaer fra varemottakere og leverandører blir påført produktkoder. Dette skjer elektronisk på definerte XML-filformater.

Produktkoder

For å kunne håndtere den store mengden av produktgrupper og produkter, varer og tjenester som kan være knyttet til varemottakere og leverandører, er produktkodene inndelt i flere dimensjoner.
Disse er:

 1. Produkt
 2. ProduktDetalj
 3. ProduktKvalitet
 4. ProduktTilleggTrekk
 5. Produktinfo

Produkt
Inndelingen av dimensjonen «Produkt» er førende for inndelingen i de andre dimensjonene som følger.
Hovedinndelingen er:

 1. Korn, frø og grovfôr
 2. Poteter, grønnsaker, frukt, bær, blomster og hagebruksvekster
 3. Husdyrprodukter
 4. Husdyr, slakt og skrotter
 5. Husdyr, livdyr, fôringsdyr, produksjonsdyr og balanse
 6. Skogbruk og andre næringer
 7. Tilskudd fra/forvaltet av landbruksdirektoratet, annen offentlig etat og finansiering, renter etc.
 8. Varer og tjenester knyttet til produksjonene
 9. Ledig

Den videre underdelingen er hierarkisk.

Produktdetaljer (ProduktDetalj)
Denne dimensjonen er en kombinasjon av hierarki og løpende nummerering. De fire første sifrene er hierarkiske og følger stort sett inndelingen i dimensjonen «Produkt». For å kunne fange opp sorter og produkter på dette nivået er det i tillegg en løpende nummerering. Her er det plass til 1000 produkter for hvert hierarkisk nummer.

Dimensjonene «Produkt» og «ProduktDetalj» kan i noen tilfeller kombineres på tvers av hierarkiet. Dette gjelder særlig innkjøpte varer (8000-serien). F.eks. kan innkjøpte planter under «Produkt» kombineres med sorter under «ProduktDetalj».

Produktkvaliteter (ProduktKvalitet)
I denne dimensjonen er det mulig å angi hvilke kvaliteter som er knyttet til de ulike produktene. Hovednivået (siffer 1 og 2) følger dimensjonen «Produkt» med løpende nummerering for de ulike kvalitetene.

Tillegg og trekk (ProduktTilleggTrekk)
Denne dimensjonen viser foreløpig bare nivå 1 og 2. På 3. nivå er det en detaljeringsgrad som kan spores til ulike varemottakere. Dette nivået må revideres før det er aktuelt å vise 3. nivå. Første del av koden (siffer 1) følger også her hovednivået for dimensjonen «Produkt». Under hvert hovednivå er det en inndeling i seks likelydende grupper:

 1. Tillegg
 2. Trekk
 3. Avgifter
 4. Etterbetalinger, erstatninger og bonuser
 5. Tilskudd
 6. Varer og tjenester

Produktinfo
I denne dimensjonen kan et produkt utstyres med tilleggsinformasjon. Det kan være mer enn én tilleggsinformasjon knyttet til samme varelinje i avregninger og fakturaer. F.eks. kan informasjon om et livdyr være kodet med økologisk, dyreID, fødselsdato, kjønn og rasekode samtidig.

Driftsgreinkoder

Kodene for driftsgreiner har én dimensjon. Kodene er hierarkisk. Kodingen er først og fremst tenkt brukt ved analyse og planlegging på driftsgreinnivå.

Driftsgreinkodene er veldig detaljerte. Alle koder kan benyttes, men for å få bruken av kodene ned på et akseptabelt nivå er det derfor markert i kodesettet hvilke koder som er anbefalt brukt og hvilke koder som er anbefalt/mulig brukt for jordbruket.

Kontoplan

Kontoplan er nå harmonisert med NIBIOs kontoplan når det gjelder jordbruksdelen. Det er strengt tatt ikke behov for en detaljert kontoplan når produktkodene tas i bruk. Men pga. omfattende konsekvenser for regnskapsprogramvare og rapporteringsverktøy er kontoplanen fortsatt på samme «nivå» som tidligere.

OM OSS

Vi skaper og drifter avanserte fellesløsninger.

Åpningstider telefon:

 • Mandag-Fredag: 10:00 - 14:00

KONTAKT OSS

Hollendergata 5, 0190 OSLO
post@landbruketsdataflyt.no
Tlf: 22 05 47 30
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.